Brandtechnische werken

Brandtechnische werken / brandpreventie in gebouwen is belangrijk

De basis voor brandpreventie is brandcompartimentering.

Brandcompartimentering is het onderverdelen van een gebouw in brandcompartimenten door middel van brandscheidingen om branddoorslag en brandoverslag van het ene compartiment naar het andere tegen te gaan.

Buyse specialiseert zich in brandwerende compartimenteringswerken: branddeuren, wanden, plafonds en brandwerende doorvoeren.

Compartimenteren van uw gebouw zorgt ervoor dat het niet volledig door een brand teniet gaat, belangrijk is om dit op te nemen vanaf het ontwerp.

Waarom compartimenteren:

 • Creëren van rookvrije zones zodat mensen veilig een gebouw kunnen verlaten
 • Schade aan producten en gebouwen wordt vermeden
 • Brandoverslag tegen gaan
 • Kleiner risico = lagere premie bij de brandverzekering
 • Bedrijfsschade na brand is kleiner

MEER WETEN?

Brandwerende binnendeuren

Brandwerende wanden en plafonds

Brandwerende doorvoeren

Terminologie

De brandweerstandeisen worden uitgedrukt in tijd. De brandweerstand wordt bepaald aan de hand van de norm EN 1363 (algemeen) – EN 1364 (niet dragende elementen).

Per criterium wordt een aparte letter gebruikt. Een element kan dus voldoen aan één of meerdere criteria:

 • * R staat voor het criterium ‘stabiliteit’
 • * E voor het criterium ‘vlamdichtheid’
 • * I voor het criterium ’thermische isolatie’.

De oude Belgische classificatie (Rf) is niet langer van toepassing (vroeger NBN 713.020).

De brandreactie wordt bepaald aan de hand van EN 1305-1 (vroeger NBN S21-203). De Europese norm hanteert 7 nieuwe klassen van A1 tot F (niet brandbaar tot uiterst brandbaar). Aanvullend de rookproductie (S1 tot S3) en de druppelvorming (d0 tot d3).

Wetgeving

In België is er het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de Basisnormen voor brandpreventie en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Dit KB wordt regelmatig gewijzigd, de meest recente aanpassingen dateren van het KB van 7 december 2016. In 7 bijlagen worden specifieke domeinen behandeld:

 • Bijlage 1: terminologie
 • Bijlage 2: lage gebouwen (< 10m)
 • Bijlage 3: middelhoge gebouwen (10m <= h <=25m)
 • Bijlage 4: hoge gebouwen (h>25m)
 • Bijlage 5: brandreactie van materialen
 • Bijlage 6: industriële gebouwen
 • Bijlage 7: gemeenschappelijke bepalingen

Voor bestaande gebouwen met een openbare functie, wordt vaak gebruikgemaakt van Belgische normen. Zo worden bestaande schoolgebouwen typisch getoetst aan NBN S 21-204.